OSP Amica Wronki Ochotnicza Straż Pożarna Amica Wronki

Statut OSP

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ AMICA

woj. wielkopolskie.

Przyjęty uchwałą walnego zebrania w dniu
6 lutego 2019 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA AMICA zwana dalej OSP.
§ 2.
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
§ 3.
Siedzibą OSP jest Amica S. A. we Wronkach, ul. Mickiewicza 52.
§ 4.
Terenem działania OSP jest zakład pracy będący jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz rejonie pomocy wzajemnej.
§ 5.
OSP posiada osobowość prawną.
§ 6.
OSP może być członkiem ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY PO­ŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zwanego dalej Związkiem po zadeklarowaniu przynależności do niego.
§ 7.
OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w od­rębnych przepisach.
§ 8.
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 9.
Celem OSP jest:
1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,
2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,
3. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciw­pożarowej,
4. branie udziału w obronie cywilnej,
5. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultu­ry, oświaty i sportu,
6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
§ 10.
Zadania i cele wymienione w § 9 OSP realizuje przez:
1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,
2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
3. przedstawianie Zarządowi firmy wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej,
4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5. organizowanie sekcji sportowych i innych form pracy spo­łeczno-wychowawczej i kulturalnej,
6. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ni­niejszego statutu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11.
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawio­ne praw publicznych, osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104),
§ 12.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarzą­du OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 13.
Członkowie 0SP dzielą się na:
1. czynnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 14.
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu i zło­żyła przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej"
§ 15.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współ­działająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.
Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności, ma prawo korzy­stania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§ 16.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie.
§17.
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz OSP,
2. uczestniczyć w walnym zebraniu, z prawem głosu,
3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. używać munduru i odznak.
§ 18.
Do obowiązków członka czynnego należy:
1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fa­chowym,
4. dbać o mienie OSP,
5. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 19.
Członkowie czynni posiadający odpowiednie warunki zdrowotne two­rzą jednostkę operacyjno-techniczną OSP.
§ 20.
Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. likwidacji OSP,
4. śmierci członka czynnego,
5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
6. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy
§ 21.
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uch­wały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu roz­patrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 16 i 17 niniejszego statutu.
§ 22.
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§ 23.
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powie­rzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
§ 24.
władzami OSP są:
1. walne zebranie,
2. zarząd,
3. komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE
§ 25.
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 – 9 członków zarządu, od 3 – 5 członków komisji rewizyjnej na okres 5 – ciu lat oraz w przypad­ku przynależności do Związku OSP RP delegatów na Zjazd gminny.
Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uch­wały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 ilości członków OSP.
§ 26.
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji re­wizyjnej z ich działalności.
2. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
3. podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wnio­sków zgłoszonych przez członków OSP,
5. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,
6. podjęcie uchwały o przystąpieniu (lub wystąpieniu) do Związku OSP RP,
7. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków nietrwałych,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
§ 27.
Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów.
§ 28.
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§ 29.
Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia człon­ków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 30.
Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej i/2 ogólnej liczby członków czynnych.
Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj. 2/3 głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrana.
§ 31.
Zarząd w składzie 5 – 9 osób wybierany jest przez walne zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP.
Zmiany w składzie zarządu następują na posiedzeniu walnego zebrania.
§ 32.
Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba, że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do
gło­sowania.
§ 33.
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3. na żądanie 1 /2 liczby członków OSP,
§ 34.
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w ter­minie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§ 35.
Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nierucho­mości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane wię­kszością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogól­nej liczby członków.
§ 36.
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego same­go porządku obrad.
Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

B. ZARZĄD
§ 37.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch wiceprezesów, naczelnika, zastępcę naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza. W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcje wiceprezesa oraz jego zastępca, którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno – technicznej OSP.
§ 38.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków ustę­pujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym ze­braniu.
§ 39.
Do zadań zarządu należy:
1. reprezentowanie interesów OSP.
2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. zwoływanie walnego zebrania,
4. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie sie­dziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wybór.
5. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
6. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
7. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu, udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
9. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przygnanie odznaczeń i odznak,
10. prowadzenie działalności, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
11. dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań,
12. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przy­należności do OSP,
13. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
14. Tworzenie kobiecych drużyn OSP – wg potrzeb.
§ 40.
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§ 41.
Posiedzenia zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.
§ 42.
Do ważności uchwal wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogól­nej liczby członków zarządu.
Uchwały zarządu są podejmowane w zwykłą większości głosów.
W ra­zie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 43.
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes.
§ 44.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednooso­bowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1. wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno – technicznych,
2. organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP oraz ludności,
3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez człon­ków OSP,
4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
6. przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,
7. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
8. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. zakładu oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 45.
Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez człon­ków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. pochwałę ustną,
2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządze­nie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 46.
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. upomnienie ustne,
2. nagana w rozkazie naczelnika straży,
3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 47.
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań na­leży:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu dzia­łalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kon­troli wraz z oceną działalności OSP,
3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
§ 48.
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 49.
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP
§ 50.
1) Majątek i fundusze OSP mogą powstać z:
1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
2. wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów.
2) OSP może powadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
3) Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służyć będą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału między członków OSP.
4) OSP może dysponować zgodnie z potrzebami środkami przydzielonymi jej przez zakład pracy, umożliwiającymi wypełnianie zadań statutowych.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
§ 51.
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP wię­kszością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 52.
Wniosek o rozwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać za­rząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 53.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na któ­rym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powin­no być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 54.
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwida­cyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
§ 55.
W przypadku rozwiązania OSP majątek przekazany jej do używania zostaje protokołem zdawczo – odbiorczym przekazany właścicielowi, tj. Amica S. A.